Friday, April 24, 2015

網站宗旨

本網站成立原因及宗旨
大一既時候好多野都好無助,道聽塗說,好多江湖傳聞,以訛傳訛,唔知邊句真邊句假。所以善用google search 到d 野,又加上富於冒險既精神,本著鄧小平同志「實踐是檢驗真理的唯一標準」既精神,終於試到咩係myth,咩係truth~~
終於group 埋左d資料,俾組仔女~~
之後,本著儒家推己及人,老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼既精神,開放一齊睇~~

免責條款
1. 本網站及其臉書專頁(包括「中大資訊」及「中大資訊chatbot」,下同)乃學生自發設立的,與香港中文大學校方並無任何關係。
2. 本網站及其臉書專頁援引資料多有出處,如發現所引資料未附出處,歡迎告知。(方法:聯絡fb專頁:中大資訊)
3. 本網站管理員會盡力確保資料之真確性,惟因本網站資料錯漏而引致之損失,本網站概不負責。
4. 本網站有權在不預先通知之情況下更改本免責款。
5. 如對本免責款有任何爭議,本網站保留最終之詮釋權。
6. 一經使用本網站及其臉書專頁,即表示知悉並同意以上五款。


想得到最新資訊?Like我地個page!

如有問題想問,不如直接pm「中大資訊」,覆得快好多。