F 中大資訊: 新亞 can - 麻婆豆腐飯

提提你

【00. 搵銀攻略】
【01. 投考政府工資訊目錄】
【02. 科目資訊平臺資料更新中】
【03 多中大信用卡1.5倍回贈的信用卡,大學生都申請得】

Saturday, November 12, 2016

新亞 can - 麻婆豆腐飯


價錢:$19 附送汽水一杯
麻婆豆腐好好食,偏辣,不過勝在夠香。比起Franklin 的麻婆豆腐好食。
豆腐都頗為入味。雖然呀姐畢比我畢有d衰...... 但整體都係唔錯的。

返回See You 食乜好
想得到最新資訊?Like我地個page!

如有問題想問,不如直接pm「中大資訊」,覆得快好多。