F 中大資訊: 2018 年政府officer 招聘資料

提提你

【00. 搵銀攻略】
【01. 投考政府工資訊目錄】
【02. 科目資訊平臺資料更新中】
【03 多中大信用卡1.5倍回贈的信用卡,大學生都申請得】

Saturday, September 15, 2018

2018 年政府officer 招聘資料

各職位基本資料
 
AO
EO II
LO II
TO II
MSO II
ATO II
入職薪酬
$53195 (MPS 27)
$30165 (MPS 15)
$28725 (MPS 14)
$28725 (MPS 14)
$28725 (MPS 14)
$28725 (MPS 14)
職位頂薪
$105175 (MPS 44)
$53195 (MPS 27)
$53195 (MPS 27)
$53195 (MPS 27)
$53195 (MPS 27)
$53195 (MPS 27)
空缺*
48
150
28
64
10
5
入職條件
學位以上,一級或二級榮譽
學位以上
學位以上
學位以上(學位須為運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位)或擁有香港運輸物流學會的正式會員資格
學位以上
學位以上
 
CRE語文卷二級
CRE語文卷二級
CRE語文卷二級
CRE語文卷二級
CRE語文卷二級
CRE語文卷二級
 
能力傾向測試合格
能力傾向測試合格
能力傾向測試合格
能力傾向測試合格
能力傾向測試合格
能力傾向測試合格
 
居港至少七年及為香港永久性居民
 
 
 
 
 

* 空缺數字只供參考,此數字並非最終招聘的人數。AO可能因為candidate冇料到而請唔夠人,EO可能因為退休、離職、政府新搞作而要招聘更多的人。


日程
招聘階段
日期
申請
2018915日至105日香港時間下午5時正
聯合招聘考試(JRE
2018128
遴選面試
20192月至4月(估計日期,有機會面到5月)
發出第一批聘書(須通過所有招聘程序) 而後面仲有N咁多批
20194月底(估計日期,有機會係5月初)
第一批獲聘者上班 (最先Report Duty 應是EOII
20195月底 (估計日期,亦有機會係6月初)

申請方法:https://www.csb.gov.hk/print/tc_chi/grade/ao/447.html#ActNow_Chinese


本網站稍後會更新詳細資料。

返回【政府工系列】目錄想得到最新資訊?Like我地個page!

如有問題想問,不如直接pm「中大資訊」,覆得快好多。